Náš psychoterapeutický tým

Psychoterapeutické centrum Řipská

Daniela Šlapáková

Má zkušenosti s prací s dospělými a staršími dětmi, páry i rodinnými systémy. Absolvovala pětiletý psychoterapeutický výcvik SUR, je frekventantkou výcviku v párové a rodinné terapii IPPART. Vystudovala Bc. studium na ETF UK obor Pastorační a sociální práce.

„Při práci s klientem je pro mě nejdůležitější terapeutický vztah. Věřím, že přijetí klienta se vším, co přináší, snaha vcítit se do něj a podpora jeho vlastních sil a zdrojů, může pomoci na cestě, kterou se klient vydává.“

Email: slapakova@psycholog-praha.cz

 

Eva Jelínková

Absolventka Psychoterapeutické fakulty Pražské vysoké školy psychosociálních studií, psychoterapeutického výcviku v daseinsanalytické terapii, a výcviku mediace. Věnuje se individuální a párové terapii dospělých a dospívajících, a dále mediaci, zejména ve sporech rodičů o děti.

„Východiskem mojí psychoterapeutické práce je respekt k jedinečnosti klienta. Klient je jediný, kdo může nejlépe porozumět sobě a své situaci a nejlépe tak rozhodnout, co s touto situací udělat, jak žít dál lépe. Já mu svojí přítomností, loajalitou a bezpečnou autentičností pomáhám na cestě k tomuto porozumění, nalezení všech jemu dostupných možností a učinění potřebných rozhodnutí. Klienta podporuji v tom, aby byl sám sebou, aby posílil pocit svojí hodnoty a sebeúcty tak, aby mohl žít autenticky svoji jedinečnost spolu s ostatními, a mohl se tak plně seberealizovat.“

Email: jelinkova@psycholog-praha.cz

 

Mgr. Tereza Vykypělová

Absolventka oborů Sociální patologie a prevence a Sociální pedagogika na PedF UHK, doplňujícího pedagogického studia speciální pedagogiky na PedF UK a psychoterapeutického výcviku v kognitivně behaviorální terapii (Mezinárodní institut KBT - ODYSSEA). Má zkušenosti s pedagogickou, terapeutickou a sociálně rehabilitační prací, zaměřenou na studijní podporu lidí s vážným duševním onemocněním.

„Na terapii nahlížím jako na bohatý proces, který má svoji strukturu, srozumitelnost a logičnost. Za pomoci vřelého a přijímajícího terapeutického vztahu vede od potíží a přemítání o nich k porozumění souvislostem, až po nalezení nových pohledů, přinášejících podklad pro zdravá řešení.“

Email: vykypelova@psycholog-praha.cz

 

Mgr. Michal Kniha

Absolvent magisterského studia speciální pedagogiky PedF UK. Lektor kurzů krizové intervence a kurzů osobního rozvoje. Je frekventantem výcviku ve skupinové psychoanalytické psychoterapii Institutu aplikované psychoanalytické psychoterapie.

„Psychoterapii vnímám jako jedinečný prostor, ve kterém se setkává terapeut a klient. Klient či klienti do tohoto prostoru přichází se svými myšlenkami, se svým vnitřním rozpoložením a prožíváním svého světa. Terapeut je v tomto prostoru strážcem a průvodcem. Stráží či se stará o to, aby prostor terapie byl pro klienta bezpečný, otevřený a přijímající. Roli průvodce pak naplňuje doprovázením klienta v hledání a pojmenování a to nejen toho, co si přináší, ale také toho, co by případně potřeboval k získání pocitů sebeuvědomění, vlastní spokojenosti a orientace ve vlastním žití.“

Email: kniha@psycholog-praha.cz

 

Mgr. Karolina Diallo, Ph.D.

Absolventka jednooborové psychologie na FF UK a Policejní akademie ČR, absolventka psychoterapeutického výcviku v systemické terapii, akreditovaných kurzů krizové intervence a arteterapie a artefiletiky. Má zkušenosti s diagnostikou a psychoterapeutickou prací s dospělou i dětskou klientelou.

„Optika, kterou v terapii nahlížím na příběh klienta, je zaměřená na pozitiva. Klienta považuji za rovnocenného partnera, ke kterému přistupuji s respektem a vědomím, že právě on je expertem na svůj život, že sám ví nejlépe, v čem tkví jeho zdroje a přednosti, a že já jsem jen pomocníkem při jejich nalézání, příp. při hledání podmínek, za kterých klient bude schopen tyto zdroje aktivovat. Hippokratovo tvrzení, že lékař (analogicky psychoterapeut) může „vyléčit někdy, ulevit často, potěšit vždy“, je mi neustálou připomínkou, že role utěšitele musí být základem naší péče bez ohledu na to, zda můžeme v dohledném časovém horizontu zmírnit utrpení nebo vyléčit chorobu.“

Email: diallo@psycholog-praha.cz

 

Mgr. Tereza Pospěchová

Absolventka psychologie na FF MU v Brně, prošla systematickým výcvikem v Gestalt terapii, který aktuálně ukončuje. Má zkušenosti s diagnostickou, poradenskou a terapeutickou prací s dospívajícími klienty, orientuje se také na práci s dospělými.

Psychoterapeutickou práci vnímám především jako lidské setkání. Svým klientům nabízím prostor, čas a bezpečné prostředí, kam mohou přinášet vlastní zkušenosti, postoje a otázky, kde mohou vyjádřit pocity, které prožívají a hovořit o své situaci. Věřím, že každý v sobě může objevit předpoklady a zdroje, které mu otevřou cestu k vlastnímu růstu. V rámci tohoto procesu společně s klientem procházíme, mapujeme a rozkrýváme jeho situaci, sledujeme změny, kterými prochází a hledáme východiska, která mu umožní pokračovat v jeho osobní cestě dobrým směrem.

Email: pospechova@psycholog-praha.cz

 

PhDr. Jitka Cápalová

Absolvovala jednooborovou psychologii na FF UK, dále pedagogickou fakultu na ZČU a Pražskou psychoterapeutickou fakultu. Má ukončený psychoterapeutický výcvik SUR. Prošla akreditovanými kurzy hypnózy, logoterapie, stress managementu, telefonické krizové intervence, kurzy zaměřenými na terapeutickou práci s rodinou, práci s dětmi s výchovnými problémy a poruchami chování.

Pro mě má každé setkání s klientem vždy 2 neoddělitelné úrovně – profesionální a lidskou. Jako profesionál se snažím odvést co nejkvalitnější práci. Zároveň jde o blízké osobní setkání, kdy vnímám příběh klienta, „naladím se na jeho struny“, jsem s ním.

Dle mého názoru je důležité rozvíjet nejen profesionální dovednosti, ale podporovat i vlastní osobnostní rozvoj a zrání, neustále si rozšiřovat obzory a udržovat si čistou mysl. K tomu mi pomáhají rodina a přátelé, ale také sportovní a outdoorové aktivity, které tuží tělo i duši. Jsem milovníkem literatury, ve volných chvílích trochu kreslím. Občas dělám pro přátele jazykové korektury odborných i literárních textů. Zajímám se o duchovní a spirituální témata. Nijak systematicky. Od každého směru si beru to, co mě oslovuje, ať už to jsou témata z oblasti jógy, víry a náboženství, alternativní medicíny, hypnózy, meditace a imaginace.

Email: capalova@psycholog-praha.cz

 

Mgr. Irena Beranová

Věnuje se diagnostice a terapii dětí a dospívajících. Absolvovala studium jednooborové psychologie na FF UK v Praze, studium pedagogiky tamtéž, atestaci z klinické psychologie v Praze. Ve své praxi se dlouhodobě věnuje psychodiagnostice dětí a dospívajících, rodinné terapii, skupinové terapii a individuální terapii. Pracovala na dětské psychiatrické klinice FN v Motole (s lidmi s poruchami autistického spektra, poruchami příjmu potravy, s dlouhodobě nemocnými a jejich rodinami atd.; psychodiagnostika, rodinná, skupinová a individuální terapie), jako výzkumný pracovník při II. lékařské fakultě v Praze, jako školní psycholog (práce s dětmi s poruchami chování a učení, práce s rodinou, artefiletika, odborné poradenství v oblasti volby povolání apod.). Aktuálně se věnuje diagnostice a práci s lidmi s poruchou autistického spektra. Absolvovala kurz arteterapie, kurz práce s tělem, kurz herní terapie, kurz rodinné terapie, kurz v psychoonkologii, výcvik PCA v poradenství a psychoterapii v Brně.

Email: beranova@psycholog-praha.cz

 

Mgr. Hana Novotná

Absolventka jednooborového studia Psychologie na PedF UK a psychoterapeutického výcviku SUR. Má zkušenosti s diagnostikou, poradenstvím, krizovou intervencí, individuální, skupinovou a rodinnou terapií.

Terapie pro mě představuje blízké setkání s druhým v bezpečném prostředí plném bezpodmínečného přijetí. Terapeutická setkání osobně považuji za potřebná zpomalení na cestě životem, která mohou poskytnout pohled z výšky či jiného úhlu a pomoci při volbě cesty a dalším směřování.

Email: novotna@psycholog-praha.cz

 

Mgr. Martin Klouda

Absolvent psychologie na FF UK v Praze a bakalářského studia humanitní vzdělanosti na FHS UK v Praze. Absolvent a lektor výcviku telefonické krizové intervence. Jako frekventant aktuálně dokončuje výcvik v Gestalt psychoterapii v Praze.

„Můj přístup k práci s klientem, ale vlastně celý můj život je ovlivněn zkušeností meditativních technik práce s myslí, především pak meditací praktikovanou v rámci buddhismu. Větší sebepoznání a nalezení životní spokojenosti je cestou, po které musí každý projít sám, neexistují univerzální rady a postupy. Pro klienty se vždy snažím být na této cestě průvodcem, který spolu s nimi bude objevovat jejich možnosti a skrytý potenciál.“

Email: klouda@psycholog-praha.cz

 

Mgr. Marian Bartoš

zakladatel a odborný garant Psychoterapeutického centra Řipská

Absolvent psychologie na FF UK v Praze, Gestalt-terapeut a člen lektorského týmu v Institutu pro výcvik v Gestalt-terapii v Praze. Klinický psycholog s funkční specializací z psychoterapie.

„V mém životě mě asi nejvíce posunuly zkušenosti z cestování po světě, zejména pak cesty po Asii. Každý člověk je jedinečný. V terapii přistupuji ke klientovi s respektem a s uvědoměním, že každý máme svůj úhel pohledu, odlišné zázemí a různé zkušenosti. Věřím, že ve vzájemném respektujícím se setkání spoluutváříme s klientem prostředí, ve kterém klient může dělat ty nejlepší možné kroky pro svoji životní změnu k lepšímu.“

Email: bartos@psycholog-praha.cz

 

pobočka Senovážné náměstí

Mgr. Michaela Černá

Absolvovala sociální práci na FF UK a výcvik v PCA přístupu, v současné době dokončuje výcvik ČSAP v analytické psychologii a jungovské psychoterapii.

Při své práci pomáhám klientům hledat jejich vlastní zdroje a způsoby řešení. Jsou pro mne důležité základní principy Rogeriánského přístupu – empatie – vcítění do klienta, bezpodmínečné přijetí klienta a důraz na opravdovost ve vztahu ke klientovi. Můj přístup se zároveň opírá o analytickou psychologii C.G.Junga – individuální přístup ke klientům, navázání vztahu k nevědomí (práce se symbolickým materiálem jako jsou sny, pohádky, mýty). V terapii používám i arteterapeutické a relaxační techniky.

Základem je pro mne vytvoření bezpečného prostoru pro každého klienta.

Email: cerna@psycholog-praha.cz

 

Mgr. Jitka Záhorská

Pracuje s dospělými, ale také s dětmi, dospívajícími a rodiči.
Absolventka psychologie na FF MU v Brně a psychoterapeutického výcviku v rodinné systemické terapii v Praze (Institut rodinné terapie). Frekventantka výcviku kognitivně behaviorální terapie (Odyssea - Mezinárodní institut KBT, Praha).

Při své práci se snažím vnímat příběhy klientů „jejich očima“ a pomoci jim v porozumění toho, co právě prožívají, jak o sobě, druhých a světě přemýšlejí. Společně pak můžeme v jejich obtížném životním období hledat, jestli je možné tomu všemu rozumět i jinak. A to ve světě dětí i dospělých. Slovy psychologa prof. PhDr. Zdeňka Matějčka „Hrdinství není jenom něco mimořádného udělat, ale také něco mimořádného vydržet, zpracovat a v dobré obrátit.“

Email: zahorska@psycholog-praha.cz

 

pobočka Anděl

Mgr. Karolina Diallo, Ph.D.

Absolventka jednooborové psychologie na FF UK a Policejní akademie ČR, absolventka psychoterapeutického výcviku v systemické terapii, akreditovaných kurzů krizové intervence a arteterapie a artefiletiky. Má zkušenosti s diagnostikou a psychoterapeutickou prací s dospělou i dětskou klientelou.

„Optika, kterou v terapii nahlížím na příběh klienta, je zaměřená na pozitiva. Klienta považuji za rovnocenného partnera, ke kterému přistupuji s respektem a vědomím, že právě on je expertem na svůj život, že sám ví nejlépe, v čem tkví jeho zdroje a přednosti, a že já jsem jen pomocníkem při jejich nalézání, příp. při hledání podmínek, za kterých klient bude schopen tyto zdroje aktivovat. Hippokratovo tvrzení, že lékař (analogicky psychoterapeut) může „vyléčit někdy, ulevit často, potěšit vždy“, je mi neustálou připomínkou, že role utěšitele musí být základem naší péče bez ohledu na to, zda můžeme v dohledném časovém horizontu zmírnit utrpení nebo vyléčit chorobu.“

Email: diallo@psycholog-praha.cz

 

Mgr. Radek Hodoval

Absolvoval jednooborovou psychologii na FF UK, je v supervizní částí psychoterapeutického výcviku v logoterapii a existenciální analýze. Má zkušenosti s individuální i skupinovou psychoterapií, krizovou intervencí a psychologickým poradenstvím u dětí, dospívajících i dospělých.

Při své terapeutické práci stavím na vztahu s klienty, kdy se skrze tento vztah v bezpečném prostředí můžeme s klienty podívat na jejich životní příběh a pracovat s překážkami bránícími jejich kvalitnějšímu životu. Psychoterapii vnímám na pomezí vědy a umění. Z toho důvodu se při své práci snažím spojit profesionalitu a odbornost s vřelostí a tvořivostí reagující na jedinečnost každého klienta.

Email: hodoval@psycholog-praha.cz

 

Mgr. Klára Jalovcová

Absolventka oboru rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory na ZSF JU a sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii na PVŠPS. V rámci psychoterapie pak absolvovala komplexní výcvik PCA a nástavbový výcvik v rodinné a párové terapii. Má dlouholeté zkušenosti v oblasti rodinné problematiky, a to jak formou poradenství, terapie (individuální, párové a skupinové), krizové intervence i mediace.

„Při práci s klienty je pro mě nejdůležitější respekt, přijetí a bezpečí. Věřím tomu, co prožívají. Na jejich, často nelehké, životní cestě se snažím být citlivým, naslouchajícím a podporujícím průvodcem. Respektuji přitom jejich potřeby, tempo i čas. Pevně věřím, že všichni někde uvnitř víme, která cesta je pro nás ta nejlepší a máme šanci po ni jít.“

Email: jalovcova@psycholog-praha.cz