Náš psychoterapeutický tým

Psychoterapeutické centrum Řipská

Daniela Šlapáková

Má zkušenosti s prací s dospělými a staršími dětmi, páry i rodinnými systémy. Absolvovala pětiletý psychoterapeutický výcvik SUR, je frekventantkou výcviku v párové a rodinné terapii IPPART. Vystudovala Bc. studium na ETF UK obor Pastorační a sociální práce.

„Při práci s klientem je pro mě nejdůležitější terapeutický vztah. Věřím, že přijetí klienta se vším, co přináší, snaha vcítit se do něj a podpora jeho vlastních sil a zdrojů, může pomoci na cestě, kterou se klient vydává.“

Email: slapakova@psycholog-praha.cz

 

Eva Jelínková

Absolventka Psychoterapeutické fakulty Pražské vysoké školy psychosociálních studií, psychoterapeutického výcviku v daseinsanalytické terapii, a výcviku mediace. Věnuje se individuální a párové terapii dospělých a dospívajících, a dále mediaci, zejména ve sporech rodičů o děti.

„Východiskem mojí psychoterapeutické práce je respekt k jedinečnosti klienta. Klient je jediný, kdo může nejlépe porozumět sobě a své situaci a nejlépe tak rozhodnout, co s touto situací udělat, jak žít dál lépe. Já mu svojí přítomností, loajalitou a bezpečnou autentičností pomáhám na cestě k tomuto porozumění, nalezení všech jemu dostupných možností a učinění potřebných rozhodnutí. Klienta podporuji v tom, aby byl sám sebou, aby posílil pocit svojí hodnoty a sebeúcty tak, aby mohl žít autenticky svoji jedinečnost spolu s ostatními, a mohl se tak plně seberealizovat.“

Email: jelinkova@psycholog-praha.cz

 

Mgr. Tereza Vykypělová

Absolventka oborů Sociální patologie a prevence a Sociální pedagogika na PedF UHK, doplňujícího pedagogického studia speciální pedagogiky na PedF UK a psychoterapeutického výcviku v kognitivně behaviorální terapii (Mezinárodní institut KBT - ODYSSEA). Má zkušenosti s pedagogickou, terapeutickou a sociálně rehabilitační prací, zaměřenou na studijní podporu lidí s vážným duševním onemocněním.

„Na terapii nahlížím jako na bohatý proces, který má svoji strukturu, srozumitelnost a logičnost. Za pomoci vřelého a přijímajícího terapeutického vztahu vede od potíží a přemítání o nich k porozumění souvislostem, až po nalezení nových pohledů, přinášejících podklad pro zdravá řešení.“

Email: vykypelova@psycholog-praha.cz

 

Mgr. Michal Kniha

Absolvent magisterského studia speciální pedagogiky PedF UK. Lektor kurzů krizové intervence a kurzů osobního rozvoje. Je frekventantem výcviku ve skupinové psychoanalytické psychoterapii Institutu aplikované psychoanalytické psychoterapie.

„Psychoterapii vnímám jako jedinečný prostor, ve kterém se setkává terapeut a klient. Klient či klienti do tohoto prostoru přichází se svými myšlenkami, se svým vnitřním rozpoložením a prožíváním svého světa. Terapeut je v tomto prostoru strážcem a průvodcem. Stráží či se stará o to, aby prostor terapie byl pro klienta bezpečný, otevřený a přijímající. Roli průvodce pak naplňuje doprovázením klienta v hledání a pojmenování a to nejen toho, co si přináší, ale také toho, co by případně potřeboval k získání pocitů sebeuvědomění, vlastní spokojenosti a orientace ve vlastním žití.“

Email: kniha@psycholog-praha.cz

 

Mgr. Tereza Pospěchová

Absolventka psychologie na FF MU v Brně, prošla systematickým výcvikem v Gestalt terapii, který aktuálně ukončuje. Má zkušenosti s diagnostickou, poradenskou a terapeutickou prací s dospívajícími klienty, orientuje se také na práci s dospělými.

Psychoterapeutickou práci vnímám především jako lidské setkání. Svým klientům nabízím prostor, čas a bezpečné prostředí, kam mohou přinášet vlastní zkušenosti, postoje a otázky, kde mohou vyjádřit pocity, které prožívají a hovořit o své situaci. Věřím, že každý v sobě může objevit předpoklady a zdroje, které mu otevřou cestu k vlastnímu růstu. V rámci tohoto procesu společně s klientem procházíme, mapujeme a rozkrýváme jeho situaci, sledujeme změny, kterými prochází a hledáme východiska, která mu umožní pokračovat v jeho osobní cestě dobrým směrem.

Email: pospechova@psycholog-praha.cz

 

PhDr. Jitka Cápalová

Absolvovala jednooborovou psychologii na FF UK, dále pedagogickou fakultu na ZČU a Pražskou psychoterapeutickou fakultu. Má ukončený psychoterapeutický výcvik SUR. Prošla akreditovanými kurzy hypnózy, logoterapie, stress managementu, telefonické krizové intervence, kurzy zaměřenými na terapeutickou práci s rodinou, práci s dětmi s výchovnými problémy a poruchami chování.

Pro mě má každé setkání s klientem vždy 2 neoddělitelné úrovně – profesionální a lidskou. Jako profesionál se snažím odvést co nejkvalitnější práci. Zároveň jde o blízké osobní setkání, kdy vnímám příběh klienta, „naladím se na jeho struny“, jsem s ním.

Dle mého názoru je důležité rozvíjet nejen profesionální dovednosti, ale podporovat i vlastní osobnostní rozvoj a zrání, neustále si rozšiřovat obzory a udržovat si čistou mysl. K tomu mi pomáhají rodina a přátelé, ale také sportovní a outdoorové aktivity, které tuží tělo i duši. Jsem milovníkem literatury, ve volných chvílích trochu kreslím. Občas dělám pro přátele jazykové korektury odborných i literárních textů. Zajímám se o duchovní a spirituální témata. Nijak systematicky. Od každého směru si beru to, co mě oslovuje, ať už to jsou témata z oblasti jógy, víry a náboženství, alternativní medicíny, hypnózy, meditace a imaginace.

Email: capalova@psycholog-praha.cz

 

Mgr. Irena Beranová

Věnuje se diagnostice a terapii dětí a dospívajících. Absolvovala studium jednooborové psychologie na FF UK v Praze, studium pedagogiky tamtéž, atestaci z klinické psychologie v Praze. Ve své praxi se dlouhodobě věnuje psychodiagnostice dětí a dospívajících, rodinné terapii, skupinové terapii a individuální terapii. Pracovala na dětské psychiatrické klinice FN v Motole (s lidmi s poruchami autistického spektra, poruchami příjmu potravy, s dlouhodobě nemocnými a jejich rodinami atd.; psychodiagnostika, rodinná, skupinová a individuální terapie), jako výzkumný pracovník při II. lékařské fakultě v Praze, jako školní psycholog (práce s dětmi s poruchami chování a učení, práce s rodinou, artefiletika, odborné poradenství v oblasti volby povolání apod.). Aktuálně se věnuje diagnostice a práci s lidmi s poruchou autistického spektra. Absolvovala kurz arteterapie, kurz práce s tělem, kurz herní terapie, kurz rodinné terapie, kurz v psychoonkologii, výcvik PCA v poradenství a psychoterapii v Brně.

Email: beranova@psycholog-praha.cz

 

Mgr. Hana Novotná

Absolventka jednooborového studia Psychologie na PedF UK a psychoterapeutického výcviku SUR. Má zkušenosti s diagnostikou, poradenstvím, krizovou intervencí, individuální, skupinovou a rodinnou terapií.

Terapie pro mě představuje blízké setkání s druhým v bezpečném prostředí plném bezpodmínečného přijetí. Terapeutická setkání osobně považuji za potřebná zpomalení na cestě životem, která mohou poskytnout pohled z výšky či jiného úhlu a pomoci při volbě cesty a dalším směřování.

Email: novotna@psycholog-praha.cz

 

Mgr. Martin Klouda

Absolvent psychologie na FF UK v Praze a bakalářského studia humanitní vzdělanosti na FHS UK v Praze. Absolvent a lektor výcviku telefonické krizové intervence. Jako frekventant aktuálně dokončuje výcvik v Gestalt psychoterapii v Praze.

„Můj přístup k práci s klientem, ale vlastně celý můj život je ovlivněn zkušeností meditativních technik práce s myslí, především pak meditací praktikovanou v rámci buddhismu. Větší sebepoznání a nalezení životní spokojenosti je cestou, po které musí každý projít sám, neexistují univerzální rady a postupy. Pro klienty se vždy snažím být na této cestě průvodcem, který spolu s nimi bude objevovat jejich možnosti a skrytý potenciál.“

Email: klouda@psycholog-praha.cz

 

Mgr. Marian Bartoš

zakladatel a odborný garant Psychoterapeutického centra Řipská

Absolvent psychologie na FF UK v Praze, Gestalt-terapeut a člen lektorského týmu v Institutu pro výcvik v Gestalt-terapii v Praze. Klinický psycholog s funkční specializací z psychoterapie.

„V mém životě mě asi nejvíce posunuly zkušenosti z cestování po světě, zejména pak cesty po Asii. Každý člověk je jedinečný. V terapii přistupuji ke klientovi s respektem a s uvědoměním, že každý máme svůj úhel pohledu, odlišné zázemí a různé zkušenosti. Věřím, že ve vzájemném respektujícím se setkání spoluutváříme s klientem prostředí, ve kterém klient může dělat ty nejlepší možné kroky pro svoji životní změnu k lepšímu.“

Email: bartos@psycholog-praha.cz

 

pobočka Senovážné náměstí

Mgr. Michaela Černá

Absolvovala sociální práci na FF UK a výcvik v PCA přístupu, v současné době dokončuje výcvik ČSAP v analytické psychologii a jungovské psychoterapii.

Při své práci pomáhám klientům hledat jejich vlastní zdroje a způsoby řešení. Jsou pro mne důležité základní principy Rogeriánského přístupu – empatie – vcítění do klienta, bezpodmínečné přijetí klienta a důraz na opravdovost ve vztahu ke klientovi. Můj přístup se zároveň opírá o analytickou psychologii C.G.Junga – individuální přístup ke klientům, navázání vztahu k nevědomí (práce se symbolickým materiálem jako jsou sny, pohádky, mýty). V terapii používám i arteterapeutické a relaxační techniky.

Základem je pro mne vytvoření bezpečného prostoru pro každého klienta.

Email: cerna@psycholog-praha.cz

 

Mgr. Jitka Záhorská

Pracuje s dospělými, ale také s dětmi, dospívajícími a rodiči.
Absolventka psychologie na FF MU v Brně a psychoterapeutického výcviku v rodinné systemické terapii v Praze (Institut rodinné terapie). Frekventantka výcviku kognitivně behaviorální terapie (Odyssea - Mezinárodní institut KBT, Praha).

Při své práci se snažím vnímat příběhy klientů „jejich očima“ a pomoci jim v porozumění toho, co právě prožívají, jak o sobě, druhých a světě přemýšlejí. Společně pak můžeme v jejich obtížném životním období hledat, jestli je možné tomu všemu rozumět i jinak. A to ve světě dětí i dospělých. Slovy psychologa prof. PhDr. Zdeňka Matějčka „Hrdinství není jenom něco mimořádného udělat, ale také něco mimořádného vydržet, zpracovat a v dobré obrátit.“

Email: zahorska@psycholog-praha.cz

 

pobočka Anděl

Mgr. Klára Jalovcová

Absolventka oboru rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory na ZSF JU a sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii na PVŠPS. V rámci psychoterapie pak absolvovala komplexní výcvik PCA a nástavbový výcvik v rodinné a párové terapii. Má dlouholeté zkušenosti v oblasti rodinné problematiky, a to jak formou poradenství, terapie (individuální, párové a skupinové), krizové intervence i mediace.

„Při práci s klienty je pro mě nejdůležitější respekt, přijetí a bezpečí. Věřím tomu, co prožívají. Na jejich, často nelehké, životní cestě se snažím být citlivým, naslouchajícím a podporujícím průvodcem. Respektuji přitom jejich potřeby, tempo i čas. Pevně věřím, že všichni někde uvnitř víme, která cesta je pro nás ta nejlepší a máme šanci po ni jít.“

Email: jalovcova@psycholog-praha.cz